green lab

Životní styl bez automobilu

V současné době je jedním z často diskutovaných problémů spojených s životním prostředím neustálý nárůst požadavků na objem dopravy. Je to otázka týkající se především velkých měst a metropolí vyspělých zemí, kde se pro stále širší vrstvy obyvatel stává individuální doprava přístupnou a městské hromadné dopravě se nedostává inovací, které by si zasloužila.

When youy ride alone, you ride with Hitler, propagandistický plakát z II. světové války (autor: Weimer Pursell, zdroj: www.archives.gov)


When youy ride alone, you ride with Hitler, propagandistický plakát z II. světové války (autor: Weimer Pursell, zdroj: www.archives.gov)

Sledovanými ukazately charakteru dopravy jsou stupeň automobilizace, který obecně roste a podíl MHD (městská hromadná doprava) ku IAD (individuální automobilová doprava). V ČR je tento poměr v dělbě přepravní práce 60-70% MHD ku 30-40% IAD, zatímco v západní Evropě je tomu naopak, MDH tvoří 20-30% a IAD 70-80%. Rozdíl je způsoben vyšším stupněm automobilizace západních států a částečně je pozůstatkem poválečné situace, kdy na západě bylo využití IAD výhodnější, než MHD. Bohužel v ČR není tento poměr výsledkem přirozeného vývoje, spíše byl vynucen situací za éry sovětského svazu.

Současný trend je omezovat IAD ve městech a dosáhnout nadpolovičního (lépe však až 70%) podílu MHD na přepravní práci. K regulaci je nutné poskytnout systém MHD dostatečné kvality i kvantity, za výhodnou cenu a s dobrým komfortem, dobrou návaznost tohoto systému na mimoměstskou dopravu (P+R, K+R, B+R), zároveň omezit veškerou zbytnou dopravu a znevýhodnit radiální a zcela vyloučit diametrální průjezd centrem rozložením transitní dopravy do tangenciálních směrů a samozřejmě omezit možnost parkování v centru (zpoplatnění, časové omezení, modré zóny atd.).

Někde však bylo nutné přistoupit i k mnohem tvrdším opatřením, protože situace byla nezvladatelná. V Athénách je v případě zvýšeného výskytu smogu centrum autům uzavřeno, jedná se o příležitostné opatření, které je vždy vyhlášeno v médiích. V Pekingu platil po dobu olympijských her regulační systém, který dovoloval střídavě výjezd vozidel s lichou respektive sudou koncovkou SPZ. Na italských ostrovech platí během turistické sezóny zákaz vjezdu v Itálii registrovaných aut, kromě vozidel ostrovanů, turistů a taxislužby, či na ostrově pronajatých aut.

Nutným vybavením dopravních sítí velkých měst je kromě fungujícího systému MHD i podpora kombinované přepravy (mimoměstská IAD + vnitřní MHD). Pro tuto formu přepravy se buduje soustava speciálních parkovišť...

P+R (park & ride)
Park and ride je forma kombinované přepravy s návazností mimoměstské IAD na veřejnou vnitřní MHD. Umožňuje se budováním parkovišť v blízkosti nádraží, konečných stanic metra a jiných terminálů veřejné dopravy. Stání je zde možné dlouhodobé, poplatky by měly být nastaveny tak, aby se cestujícímu vyplatilo zde vozidlo ponechat a dále se dopravit pomocí MHD. V Praze jsou parkoviště P+R zařazena do systému Pražské integrované dopravy. Platbu parkovného je možné výhodně sloučit s platbou jízdného ve veřejné dopravě a město poskytuje na tuto jízdenku i další slevy například na vstupném.

K+R (kiss & ride)
Kiss and ride je další formou kombinované přepravy s návazností mimoměstské IAD na veřejnou vnitřní MHD. Umožňuje se zřizováním míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy. Je určena pro sdílenou automobilovou dopravu (spolujízdu), kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, například svého manžela, manželku, děti nebo souseda, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.

B+K (bike & ride)
Bike and ride je forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou MHD. Umožňuje se zejména budováním míst a zařízení k bezpečnému odkládání jízdních kol v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů nebo zastávek veřejné dopravy. Jiným způsobem podpory cyklistiky i veřejné dopravy je možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech veřejné hromadné dopravy. V Praze poskytují službu B+R téměř všechna parkoviště P+R. Využívání služby je však velmi nízké.

Kvůli zdražujícím pohonným hmotám, vysokým nákladům na provoz automobilů a nedostatku parkovacích možností v centrech využívají někteří cestující z vlastní vůle alternativní řešení. Je nutné podotknout, že v některých asijských metropolích jsou níže popsané způsoby dopravy předepsané a kontrolované. (Bombai, Peking...)

CARPOOLING (spolujízda)
Spolujízda je druh dopravy, kdy se cestující předem domluví s řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen nebo jehož jízda s menším počtem přepravovaných osob by nebyla efektivní, na společné jízdě nebo pravidelném společném dojíždění. Typickými případy je společné pravidelné dojíždění sousedů do určeného města nebo obce, spolucestování kolegů do zaměstnání nebo do školy a zpět atd. Další možností je dohodnout spolujízdu (jednotlivou nebo i pravidelnou) předem prostřednictvím internetu, což je výhodné zejména u jednorázových dálkových (mezinárodních) cest. Existují webové stránky zaměřené přímo na domlouvání spolujízdy. Podobným případem je spolujízda autobusem, tedy organizování zájezdu nebo pravidelného dojíždění, kdy je cílem zaplnit autobus i lidmi, kteří se neznají a cestují za různými účely. Specifickým případem je spolujízda pravidelnou veřejnou dopravou, kdy může být účelem využití výhodnější skupinové slevy (například u Českých drah).

HOV LANES (high-occupancy vehicle lanes)
Zvýšení podílu spolujízdy je možné podpořit zřizováním tzv. HOV lanes (High-occupancy vehicle lanes), tedy pruhů, případně celých komunikací, určených pouze pro spolujízdu, tedy pro vozidla s minimálně dvěma pasažéry (někdy i více). Jako vedlejší produkt tohoto dopravního opatření vznikl v rozvojových zemích nový způsob přivýdělku pro nezaměstnané, kteří se nechávají najímat jako pasažéři, aby mohl řidič využít lépe průjezdných HOV lanes. Tento případ využití HOV lanes samozřejmě nemá žádný efekt.

CAR-SHARING (sdílení vozidla)
Car-sharing je sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může být provozován jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří jsou spoluvlastníky automobilů, nebo formou podnikatelskou, tedy službami veřejných půjčoven automobilů. Pro uživatele může znamenat oproti provozování vlastního vozidla snížení investičních a provozních výdajů a starostí, pro města snížení nároků na množství parkovacích ploch. V rámci Evropy existuje koordinační projekt „momo Car-Sharing“ („more mobility“), který je součástí evropského programu zvyšování energetické účinnosti STEER. Cílem projektu je prosazovat rozšíření výběru energeticky efektivních druhů dopravy, včetně car-sharingu.

BIKE-SHARING (půjčování jízdních kol)
Ačkoli uživatelé systému bike-sharing vetšinou za vypůjčení kola platí, existují i projekty nebo celé systémy založené na jiném principu, než je tento a i zpoplatněný bike-sharing se liší od klasického způsobu půjčování kol v komerčních půjčovnách. Většina programů vyžaduje členství ve spolku, tyto systémy jsou pak zaštítěny určitou veřejnou organizací, v tomto případě systém funguje na podobném principu jako car-sharing.
NEREGULOVANÝ SYSTÉM
V tomto typu bike-sharing programu jsou kola jednoduše volně k dispozici v určité lokalitě, areálu či komplexu (areál kolejí atd.). Kola jsou vracena do stojanů nezamčená, uživatelé nejsou registrováni a proto hlavní nevýhodou tohoto systému jsou časté krádeže.
DEPOZITNÍ SYSTÉM
Po vložení určité zálohy je možné vyjmout kolo z uzamčeného zařízení. Po vrácení kola je vrácena i záloha. Tento systém pomáhá eliminovat krádeže.
ČLENSKÝ SYSTÉM
Kola jsou v tomto případě uložena zamčená ve výdejně obsluhované dobrovolníky, nebo automatizované. Po identifikaci čipové karty je členovi sdružení vydáno kolo na krátkou dobu, nejčastěji do dvou hodin, za které je osobně zodpovědný až do jeho navrácení.
Bike-sharing je většinou poskytován státem ve spolupráci se soukromou najatou společností. Velmi častá je také spojitost bike-sharing služby se státní železnicí (viz. České dráhy) případně provozovatelem parkoviště či garáží.

Autor: Petra Hospodářská (esej vznikl v rámci ateliérové výuky v ateliéru Schleger na FA ČVUT - Ústavu navrhování II)