green lab

Sustainable Sydney 2030

Projekt "Sustainable Sydney 2030“ je vize udržitelného rozvoje města na příštích 20 let a dál. Udržitelný rozvoj není jen o fyzickém prostředí, ale i o ekonomii, společnosti a také kultuře. Jde o oslovení každého jedince žijícího ve městě aby se dosáhlo lepších výsledků pro příští generace.

Move 1: A revitalised City Centre at the heart of Global Sydney (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)


Move 1: A revitalised City Centre at the heart of Global Sydney (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Move 2: An integrated Inner Sydney transport network (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Move 3: A liveable green network (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Move 4: Activity Hubs as a focus for the City’s village communities and transport (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Move 5: Transformative development and sustainable renewal (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Darling Harbour: současný stav (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
Darling Harbour: návrh (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
New Western Edge: současný stav (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)
New Western Edge: návrh (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au)

Úvod
Syndey je hlavní město New South Wales v Austrálii. Je to největší přirozený přístav na světě a třetí rozlohou největší aglomerace na světě. Má asi 4 miliony obyvatel, 36 pláží a 240 slunných dní v roce.

Celý projekt je velmi dobře propagovaný veřejnosti. Veřejnost byla zapojena v počátečních fázích do analýz. Byl vytvořen takzvaný „telefon do budoucnosti“. Lidé se mohli vyjádřit k tématu, k tomu jak by chtěli , aby město v roce 2030 vypadalo, skrze speciální telefonní budky. Cílem celé akce je zapojit každého kdo v Sydney žije, aby začal přemýšlet trochu jinak.

Udála se spousta veřejných i odborných diskuzí a přednášek o tom „jak to udělat“ a nebo „jak to udělali jinde“. Výsledkem všech analýz a diskuzí je řada vizí a způsobů jak jich dosáhnout. Právě s těmito vizemi a cestami k jejich dosažení je předmětem této práce.

Základní myšlenkou je aby bylo Sydney v roce 2030 “GREEN, GLOBAL and CONNECTED”. Pod těmito třemi obecnými pojmy se skrývá “10 targets”, kterých bude dosaženo “5 big moves” a “10 strategic direcions”. V projektu jsou ještě zahrnuty idee na konkrétní projekty “10 project ideas".

Vision
Green: Město zelené minimálními dopady na životní prostředí, zelené stromy, parky, zahradami a propojenými otevřenými prostory, zelené přístupem i reputací. Sydney jako příklad pro ostatní světová města v udržitelném rozvoji a v rozvoji „zeleného“ průmyslu ženoucí ekonomický růst. Redukcí skleníkových plynů, sítí efektivní infrastruktury na snížení potřeby vody, energie a
odpadu. Město s efektivní dopravu, vybaveností, infrastrukturou a otevřenými prostory. Zelené z hlediska ochrany původní flory a fauny a jejich společenstev.
Global: Město globální ekonomickou orientací, globální propojením a výměnou vědomostí, globální a otevřené v myšlení a postojích. Sydney zůstane nejvýznamnější vstupní branou do Austrálie a centrum turismu.
Connected: Město propojené fyzicky chůzí, na kole a hromadnou dopravou s vysokou kvalitou služeb, propojený virtuálně a telekomunikačně k jednotlivým komunitám, k veřejným službám i k těm kdo městem jen projíždí a chtějí se s ním rychle seznámit. Bude jednoduché se pohybovat po městě jak pěšky, tak na kole či v autě cestami kterými budou propojeny všechny čtvrtě „Villages“ s centrem města. Villages zůstanou silnými individuálními místy podporující v obyvatelích vztah k místu kde žijí. V každé Village bude centrum s veškerými službami a dopravou. Město propojené kulturně se svou aboriginskou minulostí, snaha navázat partnerství s aboriginskou komunitou.

10 targets
1. snížit produkci skleníkových plynů z roku 1990 na 50%
2. dostatečné kapacity na zásobování města místní elektřinou a vodou
3. vybudovat 48 000 příležitostí pro bydlení
4. dosáhnout 7,5% pro sociální bydlení a 7,5% pro finančně dostupné bydlení
5. +97 000 pracovních příležitostí v centru města
6. 80% lidí dojíždějících do práce veřejnou hromadnou dopravou
7. 10% dopravy po městě na kole, 50% pěšky
8. hlavní ulice s hromadnou dopravou v docházkové vzdálenosti pro každého
9. souvislý pás zeleně pro každého v docházkové vzdálenosti
10. aby bylo 45% lidí spokojeno s tím, kde žijí a jak v něm lidé fungují

5 big moves
1. revitalizace centra města – živoucí centrum města pro lidi i pro světové firmy. Znovupropojení se Zálivem
2. komplexní doprava v centru města – nová ekologická doprava umožnující lidem se rychle pohybovat po městě
3. zelená, obyvatelná síť ulic – stromy lemující ulice spojující městské parky pro pěší i pro cyklisty aby mohli bezpečně objevovat město
4. důraz na život jednotlivých čtvrtí města a podpora jejich center – centra jednotlivých komunit kde budou kavárny, obchody, trhy, knihovny, služby města a státu. To vše v docházkové vzdálenosti pro všechny obyvatele
5. obnova a udržitelný rozvoj – dobře fungující zásobování vodou a energií, s dostupným bydlením, vysoká kvalita městského prostoru, lepší dostupnost k základní síti veřejné dopravy

10 strategic directions
1. globálně konkurence schopné a inovativní město
Regenerací a rozšířením města na západní břeh města (Barrangaroo) bude podpořen národní ekonomický úspěch. Vzniknou nové příležitosti pro ekonomický rozvoj. Předpokládá se vznik asi 640 000 m2 využitelných ploch a kolem 11 700 nových pracovních příležitostí a 3100 jednotek pro bydlení. Důležité bude pěší a cyklo propojení se stávajícím městem. Dalším velkým krokem bude uvolnění Darling Harbour svedením magistrály do tunelu. Tím vzniknou plochy pro novou residenční čtvrť, parky a nové propojení centra města s druhým břehem zálivu - Ultimo.

2. město, které jde příkladem, v otázce životního prostředí, celému světu
Město má několik bodů jak toho dosáhnout. Prvním, kdo učinil nějaké kroky, byl sám magistrát jako příklad pro veřejnost i jiné velké organizace. Již teď dosahují výsledků díky úsporným opatřením. Na všech budovách instalovali solární panely na ohřev teplé vody, fotovoltaické panely, umělé osvětlení na senzory, inteligentí klimatizace, užívají dešťovou vodu na splachování toalet a na zalévání květin, mění velká auta za menší, s menší spotřebou a dokonce již užívají automobily na hybridní pohon. Teď je ve zkušební době LED technologie veřejného osvětlení, která by také mohla uspořit množství energie na osvětlení města. Dnes je Sydney závislé na energii vyráběné z uhlí. Je to velmi neefektivní způsob s velkou produkcí CO2. Tento způsob získávání energie je zodpovědný za 80% celkové produkce CO2 města. Navíc jen 1/3 energie se dostane ke koncovému uživateli, zbytek energie se ztratí při vedení a výrobě. Proto odborníci přišli s novým způsobem výroby “zelené” energie - tzv. “trigenerated energy”. Principem je spalování přírodního plynu v motoru. 40% plynu je přeměněno na elektřinu a zbytkové teplo akumulováno ve vodě, která se následně využívá k topení a nebo po procesu “absobčního pohlcování” k chlazení. Produktem je tudíž teplo, chlad a elektřina, proto “trigeneration”. Předpokládá se, že společně s úspornými opatřeními bude “trigenerated energy” poskytovat 70% elektřiny pro Sydney v roce 2030. V dnešních dnech se zvažuje a zkoumá začlenění “trigenerátorů” do města. Také se uvažuje o zařízeních přetvářejících odpad na energii.

3. komplexní doprava pro dopravně propojené město
Aby Sydney mohlo dosáhnout svých cílů o snížení emisí musí vybudovat takovou síť veřejné dopravy, aby ji lidé preferovali před osobní dopravou. Dnešní Sydney je odkázáno většinou na nedostatečnou autobusovou dopravu a vlaky, které však slouží spíše ke spojení centra se vzdálenějšími částmi města než pro pohyb v centru města. Sydney potřebuje posílit všechny typy veřejné dopravy, od lepších podmínek pro chodce až po obnovení tramvajové dopravy. Posílením veřejné dopravy ubydou v centru automobily a tím vznikne prostor pro regeneraci a rozšíření veřejných prostor. Plánuje se vznik bulvárů, pěších zón a rozšíření chodníků čímž bude podpořen život ve městě.

4. město pro pěší a pro cyklisty
Pro zdraví města a jeho udržitelný rozvoj je důležité, aby chůze a jízda na kole byla jasná volba pro nejrůznější cesty po městě, hlavne pak pro dopravu do a ze zaměstnání. Projekt se zabývá vytvořením sítě zelených ulic spojující velké parky a centra jednotlivých čtvrtí. Cílem je aby uliční síť byla bezpečná a atraktivní jak pro pěší tak pro cyklisty. Ulice budou hustě osázeny stromy vytvářející příjemné prostředí pro chodce i pro cyklisty.

5. živé a poutavé centrum města

6. pulzující „ místní komunity a jejich ekonomika
Sydney se skládá z mnoha různorodých komunit s různým životním stylem, potřebami a zájmy. Sydney je “city of villages”, kde každá čtvrť má svůj osobitý charakter, svoje kouzlo, a hraje důležitou ekonomickou roli. Tyto čtvrtě mohou být ještě silnější, když jejich centra budou “srdci”, místa s kulturním, obchodním i sociálním růstem. Tato centra budou poskytovat obyvatelům místa k setkávání, nakupování, odpočinku, práce i vzdělání. Budou obsahovat obchody, kavárny, trhy, knihovny a veřejné služby města v docházkové vzdálenosti pro všechny obyvatele.

7. kulturní město
Umění a aktivity jsou základem dobré obyvatelnosti, rozmanitosti, kvality života ve městě a čím dál tím víc i rozvoje ekonomiky. Město poskytuje základnu pro umělecké vyjádření a koncetruje se zde mnoho světových kulturních destinací i velký počet organizací účastnící se v uměleckém odvětví. Jedním z projektů je i “Cultural Ribbon”. Což je pomyslná stuha propojující nevýznamnější kulturní body ve městě. Součástí tohoto řetězce je i “Eora Journey”, jedinečný projekt o původních obyvatelých a jejich kultuře a historii. Naučná stezka Vás provede po místech důležitých pro aborigince v minulosti i dnes. Bude vyprávět jejich příběh formou informačních tabulí, soch, umění, ale i tradičními materiály a květinami z této oblasti. Vše bude formou dialogu konzultováno s aboriginskou komunitou a jejich přání budou respektována.

8. bydlení pro všechny sociální skupiny obyvatelstva
Město si dalo za cíl vybudovat takovou nabídku bydlení, aby byla pro všechny sociální skupiny od těch na pokraji bezdomovectví, přes startovní byty a bydlení pro rodiny s dětmi až po luxusní byty. Do roku 2030 by chtěli dosáhnout toho, aby sociální bydlení dosahovalo 7,5% a neziskové bylení z dnešního 1% též na 7,5%. Město teď společnš s architekty hledají nové cesty jak stavět smíšené obytné komplexy. Jedním z takových projektů je obytný soubor ve čtvrti Glebe zaměřený na rodiny s dětmi, startovní i sociální bydlení.

9. udržitelný rozvoj, obnova a design
Některé části dnešního města čekají do roku 2030 velké změny. Týká se to především dnes už nevyužívaných industriálních zón jak kolem zálivu tak ve vnitrozemí. Jendou z takových lokalit je i “Green Square” jihozápadně od centra města. Tento projekt bude sloužit jako příklad o udržitelné obnově a designu města. Jde o dnes nevyužívanou část města kolem vodního kanálu. Hlavní myšlenkou je propojení s okolními čtvrtěmi i centrem města pomocí zelených ulic kde jak pěší tak cyklista se cítí bezpečně.

10. uskutečnění vize skrze efektivní vedení a partnerství (magistrát města jde příkladem a vstříc občanům)

Závěr
Tuto práci jsem si vybrala, protože jsem v Sydney strávila v loňském roce 6 měsíců. Jako město mě uchátilo hned první den co jsem se vydala do ulic. Ta rozdílnost jednotlivých čtvrtí je velmi patrná i když někdy ne úplně snadno pojmenovatelná. Jsem rodilá pražačka a na Prahu nedám dopustit. Myslím si, že její síla je v dramatickém kopcovitém terénu a usazením města do tohoto terénu. A Sydney mi v tomto ohledu Prahu připomnělo. Je založeno na pískovcových skalách v členitém zálivu s plážemi a zátokami, stejně jako Praha je kopcovité a jeho dominanty využívají terénu stejně dobře jako např. Pražský Hrad. Tuto studii jsem objevila díky propagaci, kterou město Sydney svému plánu dělá. Chvíli mi trvalo prokousat se velmi obsáhlými webovými stránkami s nekonečným množstvím informací, záznamů z přednášek, diskuzí a zveřejněnými studiemi o jednotlivých tématech. Zaujala a naprosto mě nadchl postoj s jakým je k problému přistoupeno. Je to naprosto komplexní studie zahrnující a oslovující každého člověka žijícího ve městě. Není to jen o tom, že někdo něco slíbí, ale z celého projektu čiší, že to tak opravdu bude. Každý člověk, ať už obyčejný prodavač či významný politik tam najde něco, co se ho týká a čím může přispět k lepšímu životu v jeho městě. Líbilo se mi jak přemýšlí o získávání zelené energie a snaží se najít nové způsoby jak jí vyrobit a začlenit ta zařízení do městského prostoru. Důležité je hlavně řešení dopravy, která je velkým problémem. Uchvátila mě studie dánského architekta Jana Gehla na zlepšení veřejných prostor ve městě. Způsob analýzy a chápání města z pohledu chodce byl pro mě velmi inspirativní. Závěrem bych chtěla říci, že mě tato studie velmi obohatila, ať už z hlediska profesního, jak dělat analýzy, přemýšlet o problémech komplexně atd., ale i z hlediska hlubšího pochopení spolupráce mezi lidmi. Z tohoto projektu je totiž cítit, že jedna myšlenka spojila týmy lidí, kteří věří ve společný cíl a každý je ochoten přispět tím, co umí. Nejde o to se zviditelnit, vydělat nejvíc peněz, udělat kariéru, jde o to, aby se v Sydeny i za 20 a víc let dobře žilo a aby v něm lidé žili rádi. Doufám, že se mi podařilo informace vhodně uspořádat a dát alespoň nějakou představu o tom “jak se to dá dělat”.

Autor: Jana Uchytilová (esej vznikl v rámci ateliérové výuky v ateliéru Schleger na FA ČVUT - Ústavu navrhování II)

související odkazy
Sustainable Sydney 2030